SCAN International – Aid to Humanity, a Glory to God

Hi, everyone. Being a bona fide member of the ‘Church of Christ’ (Iglesia ni Cristo), I could not just sit and let other people (especially non-members) believe that SCAN members being mistakenly tagged as  social offenders depriving others of human rights, causing chaos and even hurting other people. For I knew for myself and I witnessed how these noble people dignifiedly performed their duties primarily to our Lord God and to humanity.
Hello po sa lahat. Bilang tunay na miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi ko po kakayaning maupo na lamang at hayaang maniwala ang publiko (lalo na ang mga hindi kaanib sa Iglesia) na ang mga kapatid naming SCAN ay  mga taong mapanikil ng karapatan ng iba , nakapagdudulot ng kaguluhan at mapanakit pa nga daw, dahil alam ko sa sarili ko, nakikita ko mismo (at ng ibang tao) kung paanong ang mga dakilang tao na ito ay buong katapatan tumutupad sa kanilang tungkulin pangunahin na sa ating Panginoong Diyos at ikalawa sa kapwa-tao.SCAN was first started as a hobby by the members who shared the same interest of liking the two-way radio communication. Because of the increasing membership, it has been registered in the Securities and Exchange Commission

Sa umpisa libangan daw lamang ito ng mga kapatid na mayroong hilig sa paggamit ng radio. Dahil sa pagdami ng mga miyembro, ipinarehistro ito sa SEC.

The simple use of the radio equipment has been brought to a higher level by ensuring the members are trained and later on passing the examination given by the National Telecommunications Commission (NTC). In February 6, 1986 it was registered in the Philippines as a Radio Amateur Group (RAG) who later been known to have the largest number of members in the Philippines for the category. 


Ang simpleng paggamit ng radio ay naitawid sa mas mataas na antas sa pagtiyak na ang mga mirembro ay mapagsanay/mabigyang kaalaman at   maipasa ang pagsusulit na pinangangasiwaan ng NTC. Noong ika-6 ng Pebrero 1986 ay ipinarehistro na ito bilang isang grupo ng mga baguhang gumagamit ng radyo –Radio Amateur Group (RAG). Kinilala naman ang SCAN bilang pinakamalaking organisasyon sa kategoryang nabanggit kung bilang ng miyembro ang pag-uusapan.

Every Locale (Church location) has their set of SCAN members that volts-in during BIG events, acting like a single person doing different tasks to accomplish everything in time and in order.

Bawat lokal (grupo ng mga kaanib na nanambahan sa isang dako) ay mayroong mga maytungkulin sa SCAN na nagtutulong-tulong kapag may mga malakihang gawain/aktibidad/pagdiriwang o programa, na kumikilos na parang iisang tao na tumutupad ng iba’t-ibang gampanin para makumpleto sa oras at ng may kaayusan.

The SCAN International Organization (with members worldwide) has formulated this objective for a greater CAUSE:

Ang samahan ng mga SCAN (na mayroon nang mga kasapi sa buong daigdig sa lahat ng dako na mayroong Iglesia ni Cristo) ay nagpanukala ng kanilang priyoridad para sa higit na mahalagang layunin:As Humanitarian Aides

To Humanity – helping people, saving lives REGARDLESS of race, economic status and even RELIGION. Scans give the same and fair treatment to members and non-members of the church.

Pagtulong sa kapwa, pagliligtas ng buhay walang pinipiling lahi, antas ng kabuhayan, maging RELIHIYON man.  Ang mga miyembro ng Scan ay nagbabahagi g pantay na pagtingin sa miyembro at hindi ng Iglesia.

Now, registered members are NOT limited to radio communicators but also professionals in the medical fields; there are doctors, nurses and paramedics alike.

Ngayon ang mga nakarehistrong kasapi ay hindi lamang limitado sa mga nagraradyo, maging mga propesyonal sa larangan ng medisina gaya ng mga duktor at nars at maging mga paramediko ay kabilang a rin sa patuloy na lumalaking samahang ito.


Seminars and skills training on ‘Emergency Response’ are held continuously for the members not only to equip them with necessary knowledge in First Aid but to do it PROPERLY, foremost for the safety of rescued individuals. The organization invites credible and licensed government employed or  private individuals and professionals as Guest Lecturers and Training Coaches to ensure quality and efficient training and preparation confronting real-life disasters.

Tuloy-tuloy na isinasagawa ang mga talakayan at pagsasanay sa Paglalapat ng Pangunang Lunas kapag may mga dagliang pangangailangan o emergencies para magampanan ng mga SCAN ang kanilang tungkuli ng maayos at maingatan ang mga biktima ng mga kalamidad at sakuna.  Kinukumbida ng samahan ang mga Tagapagsalita at Tagapagsanay na propesyonal na may kaalaman at lisensiya sa bawat larangang tatalakayin para matiyak ang kalidad ng mga pagsasanay upang mapaghandaan ang anumang mga panganib sa tunay na buhay.

Videos to watch:

-Scan members had worked hand-in-hand with the government agencies in rescuing people endangered in calamities. In fact, they had been the first responders during the Yolanda (Typhoon Hai-yan) in Leyte because they are typically EVERYWHERE. There are SCAN members in every location –close to Barangay level, they are seriously available anytime, any minute wearing or not wearing their designated uniforms.

Katulong din ng Pamahalaan ang SCAN sa pagliligtas sa mga taong nabibingit sa panganib kung may kalamidad.  Sa totoo lang, noong mag-bagyong Yolanda kabilang sila sa mga naunang sumagip ng mga buhay dahil kahit saang sulok ng P’nas at mundo may SCAN halos bawat barangay ngayon may mga lokal ng Iglesia – mayroong SCAN. 

Madali silang hagilapin kahit anong oras suot man o hindi ag uniporme nila…


-They do not just assist in distributing relief goods from Felix Y. Manalo Foundation but most importantly they are in the act of literally RESCUING those who need help – they are walking through highly-flooded streets in typhoons, getting into the places to assist firemen during Fires, etc.

Videos to watch:

Hindi lamang sa pamamahagi ng tulong ng mga pagkain at kagamitan mula sa FYM Foundation sila nakikiisa kundi sa mismong pagsagip ng buhay. Kasama silang tumatawid sa hanggang dibdib na baha, nagtutungo sa mga lugar na may sunog…atbp.

-They also headed blood donation drives.
Nangunguna rin sila sa panawagan ng Dept. of Health (DOH) sa pagkakaloob ng ‘dugo’ sa mga nangangailangang pasyente ng walang anumang kabayaran o kapalit.

Though the SCANs that had always been the unsung heroes in many ORDINARY people’s lives – they do not bother at all.  I only see reports in Net25 and INCTV, anyway it is not that important – it is not really for bragging but PLEASE LET ME mention their VALOR and SELFLESSNESS forgetting about their own lives being on the SAME DANGER with the victims. They do everything for PURE love of others as taught in our Church and most especially to glorify our Lord God. Remember, they are not PAID a single cent for those life-risking acts.

Kahit na silang mga SCAN ay masasabi nating mga hindi napapansing BAYANI – hindi nila iyon iniinda patuloy pa rin sila sa pagtupad ng tungkulin.  Sa Net25 at INCTV ko lang sila nakikitang naibabalita – hindi naman talaga importante iyon .  Hindi naman upang muling ipagmapuri HAYAAN NINYONG batiin ko ang kanilang katapangan at kadakilaan sa pagsasantabi nila sa kanilang SARILING BUHAY sa tuwing nabibingit sa panganib sa pagdamay sa mga biktima. Ginagawa nila ang lahat dahil sa dalisay na pagmamahal sa kapwa higit sa lahat upang dulutan ng kapurihan ang Panginoong Diyos.  Wala po silang tinatanggap na anuman kahit isang kusing bilang kaupahan o bayad sa mga gawain nilang ito.

- Among those many good deeds, they do not forget their duties in inviting people to listen to the words of God during evangelical missions and they had also sponsored their department’s drive. They believe that people do not only need safety in this life but even more on the Judgment Day.

Kabilang sa marami nilang magagandang ginagawa, hindi nila nalilimutang magmisyon ng mga taong makikinig sa mga salita ng Diyos kapag may mga
Pamamahayag dahil hindi lamang ang kaligtasan sa buhay na ito ang iniisip nila kundi maging ang sa Araw ng Paghuhukom…

Videos to watch:

SCAN and the Environment
SCAN Members also believe that if climate change could not be totally reversed, still there is a way to minimize its consequences.

Naniniwala ang SCAN na kundi man tuluyang maigupo ang Pagbabago ng Klima, mayroon pa ring mga pamamaraan upang mabawasan ang mga naidudulot nito. Ang Global Warming ay dulot ng mataas na konsentrasyon ng Methane at Carbon Dioxide sa atmospera – ang dalawang uri ng hanging ito ay tanyag na mahusay makaharang sa paglabas ng init na siyang nagpapainit sa kapaligiran. Isipin mo na lamang bawat araw sumisikat ang araw at naghahatid ng init – na dumaragdag lamang sa kasalukuyang temperature ng mundo at an gating kapaligiran ay nawawalan ng kakayahang mapasingaw ang init na ito.  Ang pagtatanim ng mga puno o halaman gaya ng batid ng mga Scan ay nakatutulong sa paghigop at pagbawas ng Carbon Dioxide sa atmospera (dahil kailangan ito ng mga puno/halaman sa paggawa nila ng sariling pagkain)

Videos to watch:


- they help plant tree seedlings in many mountains and mangrove (mangrove trees) areas around the country in response to Global Warming (increased concentration of Methane and Carbon Dioxide that traps the emission of heat from the atmosphere –making the earth hotter and hotter –imagine every day the sun shines, we can not stop that – along with it radiation and heat energy is released – they just add up to the current temperature and our environment is becoming incapable of discharging some of it).  Planting trees and plants (as Scans are aware of) that absorbs carbon dioxide during photosynthesis (food making process) helps in lessening the amount of CO2 in the atmosphere. 

-help keep the surroundings clean in spearheading clean-up drives. Seashores/seawalls, city streets and canals had been their favorite areas.  Gumaca, Quezon’s shore is among those lucky beneficiaries of such activity.

Videos to watch:

Tumutulong sila sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng mga Clean-up Drives. Mga baybaying dagat, kalsada at mga kanal sa komunidad ang kanilang paboritong lugar.  Isa ang baybayin ng Gumaca sa nakinabang rito.

Aid for the Church’s and Its Members Welfare
Pantulong sa Iglesia at sa Kapakanan ng mga Kaanib nito

- Deployed in and outside the chapel compound during the worship services assisting brethrens attending the WS in traffic and safe parking.

-Keeping the surroundings at peace during the service.  Most of them perform their duties in a separate schedule from their worship attendance especially those who are assigned in the posts outside the chapel – in the gates and roaming around the church compound.

Itinatalaga sa loob at labas ng compuound ng mga bahay-sambahan kung araw ng Pagsamba – tumutulong sa pagmamando ng trapiko papasok sa gate ng kapilya para maiwasan ang mga sakuna maging sa maayos na paghimpil ng mga sasakyan.  Pinanatili din nila ang kapayapaan sa panahon ng mga Pagtitipon. Karamihan sa kanila ay ibinubukod ang pagtupad sa Pagsamba – karaniwan kasing sa gate at pag-iikot sa compound ng kapilya ang kanilang gawain/tingkulin  habang may pagsamba, yaon ay para makatiyak na nagagawa nila ng maayos ang kanilangkani-kaniyang mga Pagsamba.

- On guard for brethrens walking their way to the chapel, on the lookout for possible bad elements lurking in the area. They are not to fight them physically but the Scans are there to immediately call the authorities (using their radios) or stop an igniting chaos- because they DO NOT CARRY any harmful weapons like blades, guns or even bat BUT their radios and bare hands paired with their alertness. Most are trained like paramedics to respond to emergency situations too.

Nakabantay din sila sa mga kapatid na patungo sa bahay-sambahan, nakamatyag sa mga posibleng masasamang elemento na maaring gumawa ng hindi maganda sa mga daanang malapit sa pinagsasambahan.  Hindi sila para maki-pag-basag-ulo, naroon lamang sila para siyang mabilisang makatawag sa mga awtoridad (pulis at mga tanod) sa pamamagitan ng mga radyo nila o dili kaya naman upang magsilbing babala sa mga kawatan. WALA po silang armas (baril, kutsilyo o batuta), radyo lamang at ang kanilang mga kamay lakip ang liksi at pagiging alerto. Karamihan sa kanila (lalo na yung mga matagal nang miyembro) ay nakapagsanay para makaresponde sakaling may mga emergency, sakuna.

Assistant committee on venue preparations for Special Events and Occasions. They are there to help lay the chairs and tables, the audio systems etc. They take responsibility in keeping the venue spotless clean ad back in-place after each church activity – that is why we hated news telling INC activities just LEFT garbage after the rally etc. Not giving us even a couple of hours to fix our mess. They never reversed their reports after the area is cleared. I do not brag about us being responsible citizens BUT the authorities especially those in the Police Department – they testify for the peacefulness and order of our activities and that is because of the BIG HAND from SCAN members.

Sila rin ang kinakatuwang sa paghahanda ng mga pagdarausan ng mga malakihang pagtitipon ng Iglesia. Sila ang nag-aayos ng mga inupahang upuan, lamesa, musika at mikropono atbp.  Sila rin ang responsible sa pagpapanatiling maayos at malinis ng mga venue sa tuwing matatapos ang mga pagtitipon…kaya nga ba nakaiinis ang balita ng isang istasyon nang mag-rally kami na ,mistula daw basurahan ang EDSA pag-alis naming – hindi man lamang kami binigyan ng isa-kahit dalawang oras (lupit!) para magligpit  at maglinis ng mga kalat. Hindi naman uli nila ibinalita na nalinis na at nagkamali sila ng akala…hindi ko po ipinagmamapuri ang pagiging responsible naming mamamayan NGUNIT ang mga awtoridad ang makapagsasabi niyan- ang kapulisan –makapagpapatunay po sila na kahit gaano kalaking pagtitipon pa ang aming isagawa –napapanatili po ang kapayapaan at kaayusan ng kapaligiran at malaki ang ginagampanang papel ng mga kapatid naming SCAN sa bagay a iyan kaya hindi po naisasantabi ang kaayusan at kalinisan ng mga venue.

-They also serve as watchers for offenders who are planning do any harm to the attendees and their vehicles– again, not to physically harm them BUT to keep them away/ward villains off seeing them around, lowering or eradicating chances of such assaults. Who will want to steal or misbehave seeing somebody is watching?

Sila rin ang nagsisilbing tagabantay ng mga dumadalo sa anumang pagtitipon ng Iglesia maging sa mga sasakyan– upang huwag mabiktima ng masasamang tao, muli hindi upang saktan sila, para itaboy sila. Siyempre sinong magbabalak gumawa ng masama kung may mga nakamasid sa paligid?

Videos to watch:


Eto na lamang po ang maireregalo ko sa inyo mga mahal na kapatid na SCAN :)Trivia:
Today, SCAN is considered as among the ‘Church Family Organizations’ consist of the following:

Sa ngayon, kabilang ang SCAN sa mga Kapisanang Pansambahayan ng Iglesia ni Cristo na binubuo ng mga sumusunod:

- the children below twelve years old NOT YET  baptized  But OFFERED , we call them the Children’s Worship Service – (CWS) Unit.

Tinatawag din na nasa  PNK (Pagsamba ng Kabataan) ang mga kabilang sa mga bata hanggang edad labing-isa hindi pa bautisado ngunit naihandog ng kanilang mga magulang sa Iglesia.

- the twelve years old members baptized until the age of seventeen are calledBinhi’ (like a ‘seedling’ in literal English Translation)

Mga kaanib na dose anyos hanggang disisiyete bautisado  ang mga kabilang sa kapisanang tiatawag na BINHI.

-eighteen years old and above (until 80yo), as long as UNMARRIED members are called – KADIWA (Kabataang may Diwang Wagas)

Disi-otso anyos na WALA PANG ASAWA, bautisado ang mga kabilang naman sa kapisanang KADIWA.

-the married members belong to ‘Buklod’
-Tinatawag namang BUKLOD ang mga kabilang sa kapisanan ng mga kasal na o may-asawa na.

- SCAN as the association of volunteer members
Female and even disabled members are now part of the growing network. Disabled members can still perform their duties as relaying officers in stations to disseminate vital information and requirements to aid in calamities having trained and passed the NTC’s examinations in radio communications.

At ngayon nga, mayroon ng mga SCAN na binubuo ng mga boluntaryong kasapi na ang gawain nga ang nabanggit sa itaas.


Maging nag mga may kapansanan (pilay etc.) ay kasapi na din – bilang mga nagra-radyo at tagapaghatid ng mensahe mula sa mga istasyon ng SCAN  upang maiparating sa mga kinauukulan an gang mahahalagang impormasyon at mga pangangailangan ng mga nasalantang dako. Karaniwang sila ay pumasa sa mga pagsusulit ng NTC ukol sa paggamit ng radyo.
Post a Comment

Google+ Followers

Creative Commons License

Creative Commons License
Family, Daily Living & Style by Angelita Galiza-Madera is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.