Punctuation Marks Simplified Lesson

Here are the most commonly-used punctuation marks in the English language with Tagalize (translated in Filipino)  version below each part. A help for English learners.


Period (tuldok in Filipino Language) =   .

-Used at the END of sentences stating a fact or narrates something or telling a story.
-There is NO actual emotions present (seen, heard or felt while talking). It is also used in sentences denoting command or request.

(Ginagamit kapag ang pangungusap ay nagsasalaysay, o nagkukuwento o nagpapaliwanag maging sa mga pangungusap na pautos. Walang emosyong inilalahad sa pagkakasabi nito.)

e.g.
In Science, the attackers are called predators. (stating fact)

*********
The Locale of Gumaca serves as the Quezon East’s Evangelical District Office.
Ang Lokal ng Gumaca ay nagsisilbing opisina ng Pang-eklesiastikong Distrito ng Silangang Quezon.

*********
Angel Reign and Riana Ysobel plan to watch FYM after classes this afternoon. (telling/stating something)


Question Mark (Tandang pananong) = ?

Used in interrogative sentences (asking questions) only or in a word or sentence expressing uncertainty/doubt commonly enclosed in parentheses.

(Ginagamit sa mga pangugusap  na nagtatanong o dili kaya ay sa mga salita o pangungusap na nagpapahayag ng pagiging hindi tiyak o alinlangan sa sinasabi o isinasaad.

e.g.
Were you able to drop by at the Central Office this morning? (asking something)
Nakadaan ka ba sa Opisina ng Sentral kaninang umaga?

Google+ Followers

Creative Commons License

Creative Commons License
Family, Daily Living & Style by Angelita Galiza-Madera is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.